Traffiksikkerhet

Veiene i Ødegårdsskogen (Ødegårdslia, Bekkeliveien, Blåveisveien og Lyngveien) er smale, og for å sikre framkommelighet for utrykningskjøretøyer og andre er det viktig å ivareta følgende for ikke å gjøre veibredden enda smalere. Med veibredde/veigrunn menes i denne sammenheng asfaltert kjørebane samt veiskulder (grøftekant) og så høyt opp at en lastebil kan passere uhindret.

Parkeringforbud på veigrunn

Det er ikke tillatt å parkere på veigrunn i området. Dette forbudet er kunngjort med skilt ved innkjøring i området, både fra Nyveien (i Ødegårdslia) og fra Sundbyveien (i Lyngveien). Der er det også informert om at feilparkerte biler kan borttaues uten varsel for eiers regning og risiko. All parkering for veilagets medlemmer og besøkende må derfor skje på egen tomt.

Beskjæring av vegetasjon langs veien

Beskjæring av vegetasjon er grunneiers ansvar, og styret gjør oppmerksom på at dersom trafikanter (kjørende eller gående) påføres skade som følge av vegetasjon som stikker ut i veien, vil grunneier være økonomisk ansvarlig.

Snømåking av innkjørsler m.m.

Ved det alminnelige vintervedlikeholdet av veiene vil snø/is bli brøytet til siden og kan forventes å danne et hinder i bl.a. avkjørselen til den enkelte oppsitter. Det er alltid oppsitternes eget ansvar å rydde egne avkjørsler o.a. for brøytesnø. Snø som måkes i egne innkjørsler m.m. må ikke måkes ut i veien da dette vil være til hinder for trafikken og kunne medføre erstatningsansvar i tilfelle uhell.

Hastighetsbegrensning og fartshindere

Hastigheten på veiene i Ødegårdsskogen er begrenset til 30 km/t. Det er laget permanente fartshindere på utsatte steder. Videre vurderes fortløpende ytterligere fartsdempende tiltak hvor og når behovet viser seg å være til stede. Vi understreker at 30 km/t er høyeste tillatte hastighet, og at en rekke hensyn, som lekende barn etc. tilsier at hastigheten ofte må holdes lavere.

Høsten 2019 er det montert midlertidige fartsdempere flere steder på veiene. Dette er en prøveordning som vil bli evaluert på årsmøtet 2020. De midlertidige fartsdemperne må tas vekk igjen før snøen kommer, og tilbakemeldingene fra årsmøtet vil avgjøre hvorvidt og hvor de skal legges ut igjen neste vår, evt. om noen av dem skal gjøres om til permanente fartsdempere.